هنر تنها چیز جدی در جهان است. و هنرمند تنها کسی است که هرگز جدی نیست.

اسکار وایلد